NATURAL GAS INDUSTRY (Monthly Issued, Started in 1981) ISSN 1000-0976
CN 51-1179/TE
Competent Organization: China National Petroleum Corporation Organizers: Sichuan Petroleum Administration Bureau PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd. Editing and publishing by: Natural Gas Industry Journal Agency
Address: No.3,Sec.1,Fuqing Rd.,Chengdu,Sichuan 610051,P.R.China
Tel: +86(28)86013013
Fax: +86(28)86012716
E-mail: trqgy@trqgy.cn
 • Natural gas industry 2018, Vol.38  No.5 Published: 25 May 2018
 • 2018 Vol. 38 (5): 0- [Abstract]( 31 ) [PDF 12391KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
 • The Permian source rocks in the Sichuan Basin and its natural gas exploration potential (Part 1): Spatial distribution of source rocks
  2018 Vol. 38 (5): 1-16 [Abstract]( 88 ) RICH HTML [PDF 2132KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Chen Jianping, Li Wei, Ni Yunyan, Liang Digang, Deng Chunping & Bian Lizeng
 • Authigenic embrittlement of marine shale in the process of diagenesis
  2018 Vol. 38 (5): 17-25 [Abstract]( 47 ) RICH HTML [PDF 5847KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Liu Honglin, Guo Wei, Liu Dexun, Zhou Shangwen & Deng Jixin
 • Potential of continental shale gas accumulation in medium-and small-sized fault basins in eastern China: A case study from the Fuxin Basin
  2018 Vol. 38 (5): 26-33 [Abstract]( 39 ) RICH HTML [PDF 3296KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zhao Qun1,2, Wang Hongyan, Yang Shen, Zang Huanrong, Liu Dexun, Sun Qinping & Jiang Xinchun
 • Significance of paleo-fluid in the Ordovician–Silurian detachment zone to the preservation of shale gas in western Hunan–Hubei area
  2018 Vol. 38 (5): 34-43 [Abstract]( 39 ) RICH HTML [PDF 2014KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Liu An, Ou Wenjia, Huang Huilan, Wei Kai, Li Hai & Chen Xiaohong
 • Characteristics and geological implications of rare earth elements in black shale in hydrothermal sedimentation areas: A case study from the Lower Cambrian Niutitang Fm shale in central and eastern Guizhou
  2018 Vol. 38 (5): 44-51 [Abstract]( 42 ) RICH HTML [PDF 1138KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Jia Zhibin, Hou Dujie, Sun Deqiang, Jiang Yuhan, Zhao Zhe, Zhang Ziming, Hong Mei, Chang Zhe & Dong Licheng
 • Orderliness of hydrocarbon distribution in the Longfengshan area of the Changling fault depression, Songliao Basin, and its main controlling factors
  2018 Vol. 38 (5): 52-60 [Abstract]( 59 ) RICH HTML [PDF 4111KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Fan Jie, Jiang Youlu, Liu Jingdong, Zhu Jianfeng & Li Ruilei
 • Migration and distribution of complex fracture proppant in shale reservoir volume fracturing
  2018 Vol. 38 (5): 61-70 [Abstract]( 45 ) RICH HTML [PDF 5306KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Pan Linhua, Zhang Ye, Cheng Lijun, Lu Zhaohui, Kang Yuanbo, He Pei & Dong Bingqiang
 • Economic adaptability of quartz sand for shale gas reservoir fracturing
  2018 Vol. 38 (5): 71-76 [Abstract]( 37 ) RICH HTML [PDF 1069KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Yang Lifeng, Tian Zhuhong, Zhu Zhongyi, Yan Xingming, Yi Xinbin, Duan Guifu, Meng Chuanyou & Zou Yushi
 • Change of water saturation in tight sandstone gas reservoir near wellbores
  2018 Vol. 38 (5): 77-86 [Abstract]( 42 ) RICH HTML [PDF 1146KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Ma Hongyu,Gao Shusheng, Ye Liyou, Liu Huaxun, Xiong Wei, Shi Jianglong, Wang Lin,Wu Kang, Qi Qingshan, Zhang Chunqiu
 • Development and field application of a pulse–jet hydraulic impactor
  2018 Vol. 38 (5): 87-93 [Abstract]( 45 ) RICH HTML [PDF 1573KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Li Wei, Li Shichang, Yan Lipeng, Qin Dong, Sun Shihui Zhao Huan
 • Calculation models for settlement resistance of oil and gas well drilling cuttings
  2018 Vol. 38 (5): 94-102 [Abstract]( 41 ) RICH HTML [PDF 843KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Sun Xiaofeng, Zhang Kebo, Chen Ye, Qu Jingyu, Tang Jie & Qu Junbo
 • Key technologies for directional well drilling in high-pressure anhydrite salt layers
  2018 Vol. 38 (5): 103-110 [Abstract]( 35 ) RICH HTML [PDF 739KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Nie Zhen, Zhang Zhenyou, Luo Huihong & Zou Ke
 • Key technologies for salt-cavern underground gas storage construction and evaluation and their application
  2018 Vol. 38 (5): 111-117 [Abstract]( 53 ) RICH HTML [PDF 2648KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Wanyan Qiqi, Ding Guosheng, Li Kang, Deng Jingen & Zheng Yali
 • CBM ground gathering and transportation technologies in the Qinshui Basin: Status and prospect
  2018 Vol. 38 (5): 118-124 [Abstract]( 32 ) RICH HTML [PDF 771KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Meng Fanhua, Ma Wenfeng, Liu Hongxia, Cheng Xiangzhen, Han Dong & Shi Liping
 • Effects of polyvinylpyrrolidone with different molecular weights on the formation and growth of tetrahydrofuran hydrate
  2018 Vol. 38 (5): 125-132 [Abstract]( 35 ) RICH HTML [PDF 4943KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Sun Huicui, Wang Ren, Wang Jianhua, Xu Xianguang, Ning Fulong, Guo Dongdong, Li Rui, Zhang Ling, Liu Tianle & Jiang Guosheng
 • Response laws of pressure relief devices with different structures on the cylinder of CNG long tube trailer in fire environments
  2018 Vol. 38 (5): 133-139 [Abstract]( 30 ) RICH HTML [PDF 6155KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zhao Baodi, Bo Ke, LuoHui, Deng Guide, Liu Cenfan, Jin Mingzhe & Jing Bo
 • Innovation  of strategic cost management of natural gas in China's petroleum enterprises
  2018 Vol. 38 (5): 140-147 [Abstract]( 54 ) RICH HTML [PDF 741KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Li Zhong, Ren Limei, Zou Xiaoqin, Xie Jianjun, Bao Sifeng & Luo Tingting
 • Influence of sediment media with different particle sizes on the nucleation of gas hydrate
  2018 Vol. 38 (5): 148-155 [Abstract]( 38 ) RICH HTML [PDF 3207KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zhang Baoyong, Zhou Lihong, Liu Changling, Zhang Qiang, Wu Qiang, Wu Qiong & Liu Chuanhai