NATURAL GAS INDUSTRY (Monthly Issued, Started in 1981) ISSN 1000-0976
CN 51-1179/TE
Competent Organization: China National Petroleum Corporation Organizers: Sichuan Petroleum Administration Bureau PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company CNPC Chuanqing Drilling Engineering Co., Ltd. Editing and publishing by: Natural Gas Industry Journal Agency
Address: No.3,Sec.1,Fuqing Rd.,Chengdu,Sichuan 610051,P.R.China
Tel: +86(28)86013013
Fax: +86(28)86012716
E-mail: trqgy@trqgy.cn
 • Natural gas industry 2018, Vol.38  No.4 Published: 25 April 2018
 • 2018 Vol. 38 (4): 0- [Abstract]( 19 ) [PDF 1118KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
 • Natural gas in China: Development trend and strategic forecast
  2018 Vol. 38 (4): 1-11 [Abstract]( 77 ) RICH HTML [PDF 890KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zou Caineng, Zhao Qun, Chen Jianjun, Li Jian, Yang Zhi, Sun Qinping, Lu Jialiang & Zhang Gangxiong
 • Distribution laws of large gas fields and further exploration orientation and targets in China
  2018 Vol. 38 (4): 12-25 [Abstract]( 82 ) RICH HTML [PDF 2884KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Wei Guoqi, Li Jun, She Yuanqi, Zhang Guangwu, Shao Liyan, Yang Guiru, Guan Hui, Yang Shen, Lin Jie & Wang Rong
 • Research progress of symbiotic accumulation of coal measure gas in China
  2018 Vol. 38 (4): 26-36 [Abstract]( 24 ) RICH HTML [PDF 581KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Qin Yong
 • New progress in basic natural gas geological theories and future exploration targets in China
  2018 Vol. 38 (4): 37-45 [Abstract]( 22 ) RICH HTML [PDF 825KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Li Jian, Wang Xiaobo, Wei Guoqi, Yang Wei, Xie Zengye, Li Zhisheng, Guo Jianying, Wang Yifeng, Ma Wei, Li Jun & Hao Aisheng
 • Fine evaluation on complex karst gas reservoirs of Lower Ordovician Majiagou Fm in the south zone of the Sulige Gas Field, Ordos Basin
  2018 Vol. 38 (4): 46-52 [Abstract]( 19 ) RICH HTML [PDF 10807KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Fu Jinhua, Huang Yougen, Zheng Xiaopeng, Wang Shujie & Hu Weiwei
 • A new interpretation mode for Pre-Carboniferous paleo-geomorphology of the Jingbian Gas Field, Ordos Basin
  2018 Vol. 38 (4): 53-58 [Abstract]( 23 ) RICH HTML [PDF 2828KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zhao Jiyong, Liu Haifeng, Shi Ziwei, Xie Shan, He Liu, Wu Yong & Qiao Bo
 • Accumulation patterns of low-rank coalbed methane gas in the Jiergalangtu Sag of the Erlian Basin
  2018 Vol. 38 (4): 59-66 [Abstract]( 19 ) RICH HTML [PDF 1359KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Sun Qinping, Wang Shengwei, Tian Wenguang, Sun Bin, Chen Yanjun, Yang Qing, Chen Hao, Yang Minfang & Qi Ling
 • Progress, challenges and prospects of shale gas exploration in the Wufeng–Longmaxi reservoirs in the Sichuan Basin
  2018 Vol. 38 (4): 67-76 [Abstract]( 28 ) RICH HTML [PDF 2527KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Dong Dazhong, Shi Zhensheng, Guang Quanzhong, Jiang Shan, Zhang Mengqi, Zhang Chenchen, Wang Shuyan, Sun Shasha, Yu Rongze, Liu Dexun, Peng Ping & Wang Shiqian
 • Progress and prospects of natural gas development technologies in China
  2018 Vol. 38 (4): 77-86 [Abstract]( 77 ) RICH HTML [PDF 1323KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Jia Ailin
 • Efficient development technologies for ultradeep, overpressured and fractured sandstone gas reservoirs: A cased study of the Kelasu Gas Field in the Tarim Basin
  2018 Vol. 38 (4): 87-95 [Abstract]( 15 ) RICH HTML [PDF 10099KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Wang Zhenbiao, Sun Xiongwei & Xiao Xiangjiao
 • CBM development in China: Challenges and solutions
  2018 Vol. 38 (4): 96-100 [Abstract]( 26 ) RICH HTML [PDF 641KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zhu Qingzhong, Yang Yanhui, Zuo Yinqing, Zhang Xueying, Zhang Junjie, Song Yang & Lang Shumin
 • Optimization of key parameters for horizontal well development of tight sandstone gas reservoirs
  2018 Vol. 38 (4): 101-110 [Abstract]( 26 ) RICH HTML [PDF 10240KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Fu Suotang, Fei Shixiang, Ye Zhen, He Lei & Cui Yuehua
 • A new deliverability evaluation method of gas condensate wells in gas–liquid two-phase state
  2018 Vol. 38 (4): 111-117 [Abstract]( 22 ) RICH HTML [PDF 715KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Lu Jialiang, Zhang Hao, Chang Baohua1, Cao Wen & Sun Hedong
 • Reservoir stability in the process of natural gas hydrate production by depressurization in the Shenhu area of the South China Sea
  2018 Vol. 38 (4): 117-128 [Abstract]( 24 ) RICH HTML [PDF 5486KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Wan Yizhao, Wu Nengyou, Hu Gaowei, Xin Xin, Jin Guangrong, Liu Changling & Chen Qiang
 • Optimization of shale gas well pattern and spacing
  2018 Vol. 38 (4): 129-137 [Abstract]( 20 ) RICH HTML [PDF 2977KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Wei Yunsheng, Wang Junlei, Qi Yadong & Jin Yiqiu
 • Injection–production mechanisms and key evaluation technologies for underground gas storages rebuilt from gas reservoirs
  2018 Vol. 38 (4): 138-144 [Abstract]( 25 ) RICH HTML [PDF 908KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Sun Junchang, Xu Hongcheng, Wang Jieming, Shi Lei, Li Chun, Tang Ligen & Zhong Rong
 • Analysis of sustainable development of natural gas market in China
  2018 Vol. 38 (4): 145-152 [Abstract]( 69 ) RICH HTML [PDF 614KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Yang Jianhong
 • Countermeasures and suggestions on natural gas peak shaving and supply guarantee in China
  2018 Vol. 38 (4): 153-160 [Abstract]( 28 ) RICH HTML [PDF 1394KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Zheng Dewen, Zhang Gangxiong, Wei Huan, Ding Guosheng, Qi Honglin & Li Dongxu
 • Volumetric stimulation of tight sand gas reservoirs in the Sulige Gas Field, Ordos Basin: Key issues and prospects
  2018 Vol. 38 (4): 161-168 [Abstract]( 20 ) RICH HTML [PDF 8170KB]( 0 )   CEB (0 KB)( 0 )
  Mu Lijun, Ma Xu, Zhang Yanming & Xiao Yuanxiang